Testament – dwa wiersze. I zapis poprawny wedle starożytnego polskiego

CO ZOSTAJE CO ODCHODZI ————— TESTAMENT Zbigniew Herbert Za­pi­su­ję czte­rem ży­wio­łom to co mia­łem na nie­dłu­gie wła­da­nie ognio­wi – myśl niech kwit­nie ogień zie­mi któ­rą ko­cha­łem za bar­dzo cia­ło moje ja­ło­we ziar­no a po­wie­trzu sło­wa i ręce i tę­sk­no­ty to jest rze­czy zbęd­ne to co zo­sta­nie kro­pla wody niech krą­ży mię­dzy zie­mią nie­bem niech bę­dzie […]

Read more