fr/english en bas below

PISANIE „ROZMÓWEK W JĘZYKU POLSKIM” W TOKU 🙂

Pierwszy rozdział jest.
Uff.. bo już myślałam że utknęłam.
Ale przecież czeka mnie nagrywanie dialogów jeszcze ! Z kim? Chyba z dziećmi! Może jacyś znajomi też się zgłoszą.. 🙂
Tak w ramach wymiany za moje konsultacje i analizy które przecież robię na razie bezpłatnie
Rozmówki pomyślane są tak by każdy rozdział miał trzy elementy :
1. Dialogi wymyślone przeze mnie
2. Dialogi pobrane z filmów polskich
3. Słowniczek.
Ad. 2. … W pierwszym rozdziale fragment z „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” Oczywiście scena z podawaniem danych osobowych Grzegorza Brzęczyszczykiewicza..
Taki dowcip. Bo raczej nie będzie to do nauczenia się 🙂
Ale uwielbiam tę scenkę
Ad 3 ZASTANAWIAM SIĘ CZY JEST SENS TWORZYĆ SOBIE DODATKOWĄ PRACĘ I ROBIĆ SŁOWNIK języka polskiego połączony z ETYMOLOGICZNYM.
Miałam zrobić to dla rzeczowników i przymiotników – bo słowniczki w rozmówkach zwykle pełne są rzeczowników i przymiotników, czasowniki zaś tłumaczyłam , także mocno etymologicznie przy okazji Przypisów do tabel odmian czasowników.
Tak więc – nie wiem.
Może tego nie zrobię.
Po co być aż tak ambitną??
A z drugiej strony to by było oczywiście.. bardzo ciekawe…
I z drugiej strony.. czy takich pytań i tak nie dostanę na kursie, skoro ten temat wyniknie i tak przy okazji czasowników, zapewne?
ehh …
======================
ÉCRITURE „CONVERSATIONS EN POLONAIS” EN COURS
Le premier chapitre est deja la.
Ouf .. parce que je pensais déjà que j’étais coincé.
Mais je dois encore enregistrer les dialogues ! Avec qui? Je pense avec les enfants ! Peut-être que certains amis se manifesteront également .. 🙂
Oui, dans le cadre de l’échange de mes consultations et analyses, que je fais gratuitement
Le guide de conversation est conçu de manière à ce que chaque chapitre comporte trois éléments :
1. Dialogues inventés par moi
2. Dialogues tirés de films polonais
3. Glossaire.
Un d. 2. … Dans le premier chapitre, un extrait de „Comment j’ai déclenché la Seconde Guerre mondiale” Bien sûr, la scène avec la fourniture de données personnelles par Grzegorz Brzęczyszczykiewicz ..
Une telle blague. Parce que ce ne sera probablement pas pour apprendre 🙂
Mais j’adore cette scène
Ad 3 Je me demande si cela a du sens de créer un ouvrage supplémentaire pour moi et de faire un glossaire de la langue polonaise combinée à l’étymologie.
J’étais censé le faire pour les noms et les adjectifs – car les dictionnaires des interlocuteurs sont généralement pleins de noms et d’adjectifs, et j’ai traduit des verbes, également de manière très étymologique dans le cas des Notes aux tableaux de variantes verbales.
Donc – je ne sais pas.
Peut-être que je ne le ferai pas.
Pourquoi être si ambitieux ?
Par contre, ce serait bien sûr… très intéressant…
Et d’un autre côté .. n’aurai-je pas de telles questions pendant le cours, puisque ce sujet se posera de toute façon avec des verbes, probablement?
euh…
=================================
WRITING „CONVERSATIONS IN POLISH” IN PROGRESS 🙂
The first chapter is ready.
ouhh .. because I already thought I was stuck.
But I have to record dialogues yet! With who? I think with the kids! Maybe some friends will also come forward .. 🙂
Yes, as part of the exchange for my consultations and analyzes, which I am doing for free for now
The phrasebook is designed so that each chapter has three elements:
1. Dialogues invented by me
2. Dialogues taken from Polish films
3. Glossary.
Ad. 2. … In the first chapter, an excerpt from „How I unleashed the Second World War” Of course, the scene with providing personal data of Grzegorz Brzęczyszczykiewicz ..
Such a joke. Because it probably won’t be to learn 🙂
But I love this scene
Ad 3 I wonder if it makes sense to create an additional work for yourself and to do a glossary of the polish language combined with etymology.
I was supposed to do it for nouns and adjectives – because the dictionaries in the interlocutors are usually full of nouns and adjectives, and I translated verbs, also very etymologically in the case of Notes to tables of verb variants.
So – I don’t know.
Maybe I won’t.
Why be so ambitious ??
On the other hand, it would of course be … very interesting …
And on the other hand .. will I not get such questions during the course, if this topic will arise anyway with verbs, probably?
ehh …