ALTERNATIVE VIEWS GOING PRIVATE

PRZEJŚCIE W SFERĘ PRYWATNĄ STAREJ ALTERNATYWY

English Francais below en bas
Truth Warrior czyli David Whitehead
jak i wielu innych z alternatywy amerykańskiej i kanadyjskiej, na których uczyłam się wiele lat temu o co chodzi w świecie..
oczywiście po wielu blokadach raczej nie próbują zakładać nowych kont.
Żałuję czasem, że nie kopiowałam tych filmów i wywiadów.. ale znów.. takie ilości jakie przyswajałam, to byłoby niemożliwe.
Kiedyś można było kupić całą tą bazową ezoteryczno-głęboką wiedzę od Marka PAssio. Teraz już tych dysków nie nagrywa.
Teraz są takie resztki online, które innym udało się skopiować na swoje kanały, czasem za zgodą czasem bez zgody..
W każdym razie stara gwardia ta najsolidniejsza, od której można było pobrać pełną spójną i sensowną wiedzę i wgląd – już dawno jest na swoich prywatnych blogach stronach, często płatnych, albo na kanałach konspiracyjnych, poza systemowych
Davida można znaleźć na twitterze jeszcze
yb .. nie widzę już żadnego konta, choć dwa mesiące temu jeszcze było..
Kiedyś zastanawiałam się czemu nikt mi nic nie blokuje…
Nieprawda… blokuje się też zasięgi, oraz blokuje przez niemożność udostępniania pewnych informacji.
Zresztą za mało mówiłam o Żydach.. a o innych rzeczach gdy mówiłam intensywnie kilka długich lat temu — nie było takiej cenzury jak teraz.
Zresztą mówienie po polsku im się wydaje bardzo niszowe i niewpływowe…
I dlatego mówię o gramatyce polskiej starożytnej po angielsku.
Bo kiedyś to będzie wpływać na spojrzenie na świat.
===============================================================

Truth Warrior or David Whitehead
as well as many others from the American and Canadian alternatives, on which I learned many years ago what the world is all about ..
of course, after many blocks, they probably don’t try to create new accounts.
Sometimes I wish I had copied those films and interviews .. but again .. the amount I absorbed would be impossible.
Once upon a time you could buy all this basic esoteric deep knowledge from Mark PAssio. Now it does not record these discs.
Now there are online leftovers that others have managed to copy to their channels, sometimes with permission, sometimes without permission ..
In any case, the most reliable old guard, from which you could get full, consistent and meaningful knowledge and insight – has long been on private blogs, often paid sites, or on underground channels, beyond the system
David can be found on twitter yet
yb .. I don’t see any account anymore, although it was two months ago ..
I used to wonder why nobody is blocking me …
Not true … scopes are also blocked, and blocked by the inability to share certain information.
Anyway, I didn’t talk enough about Jews … and about other things when I talked intensely a few long years ago – there was no such censorship as now.
Anyway, speaking Polish seems to them very niche and non-influential …
And that is why I am talking about ancient Polish grammar in English.
Because someday it will affect your view of the world.

================================================

Guerrier de la vérité ou David Whitehead
ainsi que beaucoup d’autres des alternatives américaines et canadiennes, sur lesquelles j’ai appris il y a de nombreuses années ce qu’est le monde.
bien sûr, après de nombreux blocages, ils n’essaient probablement pas de créer de nouveaux comptes.
Parfois, j’aurais aimé avoir copié ces films et ces interviews … mais encore une fois … le montant que j’ai absorbé serait impossible.
Il était une fois, vous pouviez acheter toutes ces connaissances ésotériques de base à Mark PAssio. Maintenant, il n’enregistre pas ces disques.
Maintenant, il y a des restes en ligne que d’autres ont réussi à copier sur leurs chaînes, parfois avec autorisation, parfois sans autorisation.
Dans tous les cas, la vieille garde la plus fiable, à partir de laquelle vous pourriez obtenir des connaissances et des informations complètes, cohérentes et significatives, est depuis longtemps sur des blogs privés, des sites souvent payants ou sur des canaux clandestins, au-delà du système.
David peut encore être trouvé sur Twitter
yb .. Je ne vois plus de compte, même si c’était il y a deux mois ..
Je me demandais pourquoi personne ne me bloque …
Ce n’est pas vrai … les portées sont également bloquées et bloquées par l’incapacité de partager certaines informations.
Quoi qu’il en soit, je n’ai pas assez parlé des Juifs … et d’autres choses quand j’ai parlé intensément il y a quelques années – il n’y avait pas de censure comme maintenant.
Quoi qu’il en soit, parler polonais leur semble très de niche et peu influent …
Et c’est pourquoi je parle de la grammaire polonaise ancienne en anglais.
Parce qu’un jour, cela affectera votre vision du monde.