Czasem jest pod górkę

Drodzy Odbiorcy, Drodzy Słuchacze,
Jeśli do kogoś to dotrze, to dobrze 😉
Chciałam opowiedzieć co robię obecnie, i odpowiedzieć znów na kilka pytań.

Zaczęłam promocję moich książek opowiadających o starożytnej gramatyce, której przykładem jest gramatyka polska.
Wymyśliłam pewien plan. Wiedziałam, że nie mam energii na pełne rozwinięcie skrzydeł, wiedziałam, że jest duuża stagnacja I projekt dojdzie tylko do niewielu. A jednak zdecydowałam, że należy już zacząć.
Robię w tej chwili serię filmów “Gramatyka polska” w trzech językach. Zrobiłam serię 10 filmów (30 jeśli liczyć wszystkie języki). Oraz zrobiłam 2 odcinki w nowej serii odpowiadającej mniej wiecej treści drugiego tomu Gramatyki polskiej starożytnej.
Oczywiście przed nami teraz rzeczy coraz trudniejsze, a poziom komplikacji I zapewne abstrakcyjności dla wielu z was sięgnie zenitu. Ale tak to musi być. Wiedziałam, że tak bedzie.
Oczywiście nie jest łatwo, bo sama zastanawiam się CAŁY CZAS, na ile wszystko ma sens, do kogo to dojdzie, jak daleko dojdę z tym projektem jeśli chodzi o odbiór, tłumaczenie, promocję.
Te moje wątpliwości oczywiście mnie samą sabotują, bo tak jak normalnie I tak spędzam kilka godzin na zrobieniu filmu wykładu, oraz krótkiego shorta z playlisty angielskiej, potem edycji, wysyłaniu itd… tak dziś spędziłam jeszcze wiecej czasu, ponieważ komputer I program do edycji odmawiał współpracy.
A jednak wiem, że musze kontynuować. Co więcej wiem ŻE NIE WOLNO MI PRZERWAĆ.
Robienia filmów CODZIENNIE, wysyłania ich, budowania powoli kanału youtube, odbiorców. Nie wolno mi też przestać w to wierzyć, I w to że energia się zmieni … za mojego życia, ani nie wolno mi zmienić, moi drodzy koncepcji. A koncepcja jest taka, że całość jest w trzech językach, czyli wymaga ode mnie trzykrotnego nakładu pracy I zaangażowania, ale shorts krótkie minutowe filmy są dla bardzo młodych odbiorców, także Polaków, I są tylko po angielsku.

Pytacie, czy mogą być po polsku? Nie mogą. Czy mogą być podpisy? Nie. I nie miałoby to sensu. Ile zdążylibyście przeczytać w 30 sekund w porywach do 60ciu?
To są krótkie dowcipy, gagi, ciekawostki, które mają sens w takiej formie w jakiej są podane.
Nie miałyby nawet sensu po polsku, ponieważ to jest dla tych co znają jeden przynajmniej obcy język, na przykład angielski, bo całosc koncepcji opiera sie na porównywaniu tych jezyków.
Za 10 filmów dojdę do trzeciej serii filmów I bedę non stop niemal porównywać języki – nasz polski I angielski I francuski. I również, będzie to ciekawe dla tych co te języki znają.
Ale taka jest moja koncepcja. Mój projekt jest przede wszystkim dla Obcokrajowców I Polonii.
Sprawdzam to od wielu lat.. wiec teraz mam juz pewność. Dodatkowo potwierdza mi to oglądalnosć filmów. Także porównywalna oglądalnośc na Tik tok I youtubie.
Moje shorts są dla młodych , Polaków I obcokrajowców. Świetnie sprawdzają sie na tik toku.
Moje filmy wykłady o gramatyce są dla Polaków, którzy mają dużą samoświadomosć I duże zacięcie jeśli chodzi o gramatykę, język, I dużą chęć otwarcia się I poznania.. jak było.
Ale ostatecznie – te filmy są dla badaczy języka. Polaków I obcokrajowców, oraz dla geeków językowych. Dla fascynatów języków. Dla tych co znają języki rzadkie. Dla tych co znają wiele języków. Dla tych co studiują kilka języków słowiańskich. Dla znających sanskryt.

Z pozdrowieniami.

Joanna Chołuj JCLady

==============================================================

English

Sometimes it is uphill

Dear Audience, Dear Audience,
If it reaches someone, that’s good;)
I wanted to share what I am doing now and answer a few questions again.

I started promoting my books about ancient grammar, an example of which is Polish grammar.
I came up with a plan. I knew that I did not have the energy to fully spread my wings, I knew that there is a lot of stagnation and the project will reach only a few. And yet I decided it was time to start.
I am currently making a series of films „Polish Grammar” in three languages. I made a series of 10 films (30 if you count all languages). And I did 2 episodes in a new series that corresponded more or less to the content of the second volume of Ancient Polish Grammar.
Of course, things are getting more and more difficult now, and the level of complexity and probably abstractness for many of you will reach its zenith. But it has to be this way. I knew it’ll be like this.
Of course, it is not easy, because I think myself ALL THE TIME, to what extent everything makes sense, who will it reach, how far will I get with this project in terms of reception, translation and promotion.
These doubts of mine, of course, sabotage me, because as usual, I spend a few hours making a lecture video, and a short short from the English playlist, then editing, sending, etc. … so today I spent even more time, because the computer and the editing program refused to cooperate .
And yet I know I must continue. Moreover, I know I MUST NOT BE INTERRUPTED.
Making videos DAILY, uploading them, slowly building youtube channel, audience. Nor must I stop believing it, And that energy will change… in my lifetime, nor must I change my dear conceptions. And the concept is that the whole thing is in three languages, which means that I require three times the amount of work and commitment, but short-minute films are for very young audiences, including Poles, and they are only in English.

You ask if they can be in Polish? Can not. Can there be signatures? No. And it wouldn’t make sense. How many would you read in 30 seconds in gusts to 60?
These are short jokes, gags, curiosities that make sense as they are given.
It would not even make sense in Polish, because it is for those who know at least one foreign language, for example English, because the whole concept is based on comparing these languages.
In 10 films I will reach the third series of films and I will be constantly comparing the languages ​​- our Polish, English and French. And also, it will be interesting for those who know these languages.
But that’s my concept. My project is primarily for Foreigners and Polish Diaspora.
I’ve been checking it for many years .. so now I’m sure. In addition, it is confirmed by the viewership of the films. Also comparable viewership on Tik tok I YouTube.
My shorts are for young people, Poles and foreigners. They are perfect for a tic in progress.
My films, lectures on grammar are for Poles who have a lot of self-awareness and a strong passion when it comes to grammar, language, and a great willingness to open up and learn …
But ultimately – these films are for language researchers. Poles and foreigners, and for language geeks. For language enthusiasts. For those who know rare languages. For those who know many languages. For those who study several Slavic languages. For those who know Sanskrit.

Greeting.

 

=======================

Francais

Parfois c’est en montée — difficile

Cher public, cher public,
Si ça touche quelqu’un, c’est bien;)
Je voulais partager ce que je fais maintenant et répondre à nouveau à quelques questions.

J’ai commencé à promouvoir mes livres sur la grammaire ancienne, dont un exemple est la grammaire polonaise.
J’ai élaboré un plan. Je savais que je n’avais pas l’énergie de déployer pleinement mes ailes, je savais qu’il y avait beaucoup de stagnation et que le projet n’atteindra que quelques-uns. Et pourtant, j’ai décidé qu’il était temps de commencer.
Je réalise actuellement une série de films „Grammaire polonaise” en trois langues. J’ai fait une série de 10 films (30 si vous comptez toutes les langues). Et j’ai fait 2 épisodes dans une nouvelle série qui correspondait plus ou moins au contenu du deuxième volume de Ancient Polish Grammar.
Bien sûr, les choses deviennent de plus en plus difficiles maintenant, et le niveau de complexité et probablement d’abstraction pour beaucoup d’entre vous atteindra son apogée. Mais il doit en être ainsi. Je savais que ce serait comme ça.
Bien sûr, ce n’est pas facile, car je me demande moi-même TOUT LE TEMPS, combien tout a du sens, qui va-t-il atteindre, jusqu’où vais-je aller avec ce projet lorsqu’il s’agit de recevoir, traduire et promouvoir.
Voilà mes doutes, bien sûr, me sabotent, car comme d’habitude, je passe quelques heures à faire un film de conférence, et un court métrage de la playlist anglaise, puis le montage, l’envoi, etc … alors aujourd’hui j’ai passé encore plus de temps , parce que l’ordinateur et le programme d’édition ont refusé de coopérer.
Et pourtant je sais que je dois continuer. De plus, je sais que je ne dois pas être interrompu.
Faire des vidéos TOUS LES JOURS, les télécharger, créer lentement une chaîne youtube, un public. Je ne dois pas non plus arrêter d’y croire, et cette énergie changera … de mon vivant, je ne dois pas non plus changer mes chères conceptions. Et le concept est que le tout est en trois langues, ce qui signifie que j’ai besoin de trois fois plus de travail et d’engagement, mais les courts métrages sont destinés à un très jeune public, y compris les Polonais, et ils ne sont qu’en anglais.

Vous demandez s’ils peuvent être en polonais? Ne peux pas. Peut-il y avoir des signatures? Non. Et cela n’aurait aucun sens. Combien liriez-vous en 30 secondes en rafales à 60?
Ce sont de courtes blagues, des gags, des anecdotes qui ont du sens au fur et à mesure qu’elles sont données.
Cela n’aurait même pas de sens en polonais, car c’est pour ceux qui connaissent au moins une langue étrangère, par exemple l’anglais, car tout le concept est basé sur la comparaison de ces langues.
En 10 films, j’arriverai à la troisième série de films et je comparerai constamment les langues – notre polonais, anglais et français. Et aussi, ce sera intéressant pour ceux qui connaissent ces langues.
Mais c’est mon concept. Mon projet s’adresse principalement aux étrangers et à la diaspora polonaise.
Je le vérifie depuis de nombreuses années … alors maintenant j’en suis sûr. De plus, il est confirmé par l’audience des films. Audience comparable également sur Tik tok I YouTube.
Mes shorts sont destinés aux jeunes, aux Polonais et aux étrangers. Ils sont parfaits pour un tic en cours.
Mes films, conférences sur la grammaire sont destinés aux Polonais qui ont beaucoup de conscience de soi et une forte passion en matière de grammaire, de langue et une grande volonté de s’ouvrir et d’apprendre …
Mais finalement – ces films sont destinés aux chercheurs en langues. Polonais et étrangers, et pour les geeks de la langue. Pour les amateurs de langues. Pour ceux qui connaissent des langues rares. Pour ceux qui connaissent de nombreuses langues. Pour ceux qui étudient plusieurs langues slaves. Pour ceux qui connaissent le sanscrit.

Salutation.