English below

GRAMATYKA POLSKA STAROŻYTNA — ANCIENT POLISH GRAMMAR

IM DŁUŻEJ OPOWIADAM O GRAMATYCE POLSKIEJ JAKO WZORZE GRAMATYKI STAROŻYTNEJ…
tym bardziej widzę, jak to może być skomplikowane dla odbiorcy.
Właściwie chyba dopiero przy robieniu tych filmów, które chcę by były bardzo krótkie — zauważam jak coraz bardziej skomplikowane to się staje.
Jestem już w 2giej części.
NIGDY ZRESZTĄ NIE MÓWIŁAM ŻE TO PROSTE.
STAROŻYTNA GRAMATYKA, CZY SANSKRYTU CZY POLSKIEGO, NIE JEST PROSTA.
JEST ZA TO PEŁNA. NIE MA WYJĄTKÓW. JEST PEŁNA LOGIKA I WYTŁUMACZENIE WSZYSTKIEGO.
Pierwsza seria była swego rodzaju wstępem, i było tam dużo o filozofii. Teraz jednak coraz bardziej wchodzimy w detale właściwe dla gramatyki.
Mówiłam o rzeczowniku. I było to bardzo trudne powiedzieć krótko, dlatego film wyszedł 30minutowy, co mnie martwi. Ale nie dało się tego opowiedzieć krócej. To było absolutne minimum czasowe.
I było tylko kilka wyświetleń tego filmu. Podejrzewam, że nikt nie ogląda tego tak szybko jak ja nagrywam odcinki … 😉
I podejrzewam, że każde zagadnienie odbiorca musi przetrawić przemyśleć…
Jeśli już trafił na film i postawił sobie takie zadanie żeby śledzić czym ta starożytna gramatyka jest…
Jest ona kompletnym logicznym bardzo bardzo głębokim systemem.
Mówiłam przy rzeczownikach, że mamy faktycznie trzy rodzaje — męski żeński i nijaki.
A jednak nijaki może mieć energię męską lub żeńską, i dlatego odmienia sie albo wedle szablonu końcówek męskich albo żeńskich.
Wszystko można tu pięknie wytłumaczyć i nie ma wyjątków. Jest logika.
Ale oczywiscie jest to wyzszy poziom komplikacji, niż nawet mamy w tej chwili w polskiej gramatyce.
I nie ma się to nijak do łaciny, która jest prostsza niż polski.
Odnosi się za to do sanskrytu, a jednak ja po przeczytaniu obecnej gramatyki Paniniego uznałam że to nie jest gramatyka pierwotna Arya.
Nie. Sanskryt w obecnej formie ma wiecej opisów i akceptacji struktur niż polski, ale nie jest to gramatyka starożytna Ariów.
Za dużo zmian tam zrobiono niezgodnych z początkiem.
Zresztą .. jest to naturalne. Nasze języki rozwijały się po prostu oddzielnie i w epoce kali jugi wszędzie zachodził proces celowego oraz niecelowego zaciemniania i chowania starożytnej wiedzy, także w gramatyce.
Pojutrze zrobię film o Przymiotnikach i Zaimku osobowym JA
Bo to jest związane. Mamy dwa typy odmiany przymiotnika, „rzeczownikową” i „przymiotnikową”
Są to nazwy związane z formami, a nie z sensem.
ODmiana przymiotnikowa miała po wyjsciowej formie (rad, rada, wesół, wesoła) dodany ZAIMEK osobowy JA.
ODMIENIONY PRZEZ RODZAJE I LICZBY 🙂
Tak było dlatego, że rzeczowniki określające byty istniejące materialnie niejako – brały formę
rad, rada…
a rzeczowniki rodzaju nijakiego — brały formę rad/rada + ZAIMEK.
Dlaczego. I jak to dokładnie wyglądało opowiem pojutrze.
Czyli nie jest tak, że „rad rada” — to jakieś oboczne, albo pierwotne formy przymiotnika. Nie . używano obu form, zależnie od tego z jakim rzeczownikiem łączony był przymiotnik. CLARO?? 🙂
MUSZE WAS ZMARTWIĆ JEDNAK ŻE ZAIMKI TO W OGÓLE WYŻSZA SZKOŁA JAZDY.. I o tym będzie następny film po Przymiotnikach.
Nawet zaimek „JA” MIAŁ FORMY ODDZIELNE DLA RODZAJÓW I LICZB…
Zależnie od tego KTO MÓWIŁ — JA
🙂
Z Bogiem.
Pierwsza playlista Gramatyka I
Druga playlista Gramatyka II
=====================================================================
English

 THE MORE I talk ABOUT POLISH GRAMMAR AS PATTERNS OF ANCIENT GRAMMAR …
all the more I can see how complicated it can be for the recipient.
Actually, it’s only when I make these films that I want them to be very short – that I notice how more and more complicated it becomes.
I’m already in the 2nd part.
I NEVER SAID THAT IT WAS SIMPLE.
ANCIENT GRAMMAR, WHETHER SANSCRIT OR POLISH, IS NOT SIMPLE.
IT IS FULL. THERE ARE NO EXCEPTIONS. IT IS FULL OF LOGIC AND TRANSLATION OF EVERYTHING.
The first series was kind of an introduction, and there was a lot about philosophy. Now, however, we are getting more and more into the details of grammar.
I was talking about the noun. And it was very difficult to say briefly, so the film came out 30 minutes long, which worries me. But it could not be said less. It was the absolute minimum in time.
And there were only a few views of this video. I suspect no one watches it as soon as I record the episodes … 😉
And I suspect that the recipient must think through each issue …
If he has already found a movie and has set himself the task of following what this ancient grammar is …
It is a complete logical very deep system.
I said with nouns that we actually have three genders – masculine feminine and neuter.
Yet the neuter can be either male or female, and therefore varies either according to the pattern of male or female endings.
Everything can be explained beautifully here and there are no exceptions. There is logic.
But of course this is a higher level of complication than we even have in Polish grammar right now.
And this has nothing to do with Latin, which is simpler than Polish.
It does refer to Sanskrit, and yet, after reading the current Panini grammar, I decided that it was not the primary grammar of Arya.
No. Sanskrit in its present form has more descriptions and acceptance of structures than Polish, but it is not an ancient Aryan grammar.
Too many changes there were made against the beginning.
Anyway .. it is natural. Our languages ​​simply evolved separately, and in the Kali Yuga there was a process of deliberate and unintentional obscuration and preservation of ancient knowledge, including in grammar, everywhere.

The day after tomorrow I will make a film about the Adjectives and Personal Pronoun JA
Because it is related. We have two types of adjective conjugation, „noun” and „adjective”
These are names related to the forms, not the meaning.
The adjectival conjugation had the personal PRONNA JA added after its initial form (advice, advice, cheerful, cheerful).
CHANGED BY TYPES AND NUMBERS 🙂
This was because the nouns describing materially existing beings, as it were, took a form
rad, advice …
and neuter nouns – took the form rad / council + PRONIM.
Why. I will tell you exactly what it looked like the day after tomorrow.
So it is not that „rad advice” — is some secondary or primary form of the adjective. No . Both forms were used, depending on which noun the adjective was connected with. CLARO ?? 🙂
HOWEVER, I MUST WORRY THAT PRONIMS ARE AT ALL A UNIVERSITY OF DRIVING .. And this is what the next film after Adjectives will be about.
Even the pronoun „I” HAD SEPARATE FORMS FOR GENDER AND NUMBERS …
Depending on WHO SAID — ME
🙂
With God.