DHARMA – KARMA

English below

CO TO JEST????????????????????
W skrócie — dharma jest jak Mapa , a potem rozwijająca sie przed nami droga, Karma jest jak plecak na plecak, pełen potrzebnych rzeczy, ale i momentami ciężki
 
 
Używam często tych określeń I zdaję sobie co jakiś czas sprawę, że jednak moga być niejasne.
 
Dharma
karma
 
DHARMA sanskryt
prawo, coś ustalonego , sprawiedliwość
 
dharma
m. (rarely n. gaRa ardharcā-;the older form of the is dh/arman- q.v) that which is established or firm, steadfast decree, statute, ordinance, law
 
dharma
m. usage, practice, customary observance or prescribed conduct, duty
 
dharma
m. right, justice (often as a synonym of punishment)
 
dharma
m. virtue, morality, religion, religious merit, good works ( dharmeṇa dh/armeṇa- ind.or dharmāt māt- ind.according to right or rule, rightly, justly, according to the nature of anything; see below; dharmesthita mesthita- mfn.holding to the law, doing one’s duty) etc.
 
DHARMA = DARMA = DR M
Dić Dać – D ochrona , bariera, coś ustalonego , coś wcześniej ustalonego, niezmiennego, ubitego
R – R narzędzie, działanie, związek z materią, energią męską, życiem , wprowadzanie , akcja
M – mić mać – mieć
 
Darma — coś co zostało ustalone wcześniej, coś co ustaliłaś sobie przed życiem jak powołanie, Drogę życiową, zadania do spełnienia dla duszy, to jest do zRobienia, coś co jednocześnie się Robi i Ma.
Bo Dharma jest oczywiscie jak wszystko układem Jing Jang. Energia kosmosu I innych ludzi niezalezna od Ciebie , oraz Twoja wolna Wola.
I wypadkową tego będzie Dharma. To wszystko co uda Ci się spełnić z zaplanowanego przed życiem planu życiowego. Co miałeś spełnić, ale spełnić NIE musisz. ALE MASZ 🙂 TO PRZED SOBĄ JAKO ZADANIA.
===================================
KARMA – sankryt
 
karman
n. (ā- m. ), (kṛ- ), act, action, performance, business etc.
 
karman
n. office, special duty, occupation, obligation (frequently in fine compositi or ‚at the end of a compound’,the first member of the compound being either the person who performs the action[ exempli gratia, ‚for example’ vaṇik-k-]or the person or thing for or towards whom the action is performed[ exempli gratia, ‚for example’ rāja-k-, paśu-k-]or a specification of the action[ exempli gratia, ‚for example’ śaurya-k-, prīti-k-]) etc.
 
 
karman
n. any religious act or rite (as sacrifice, oblation etc., especially as originating in the hope of future recompense and as opposed to speculative religion or knowledge of spirit)
 
 
KARMA WIĘC TO TO CO MUSIMY ODROBIĆ, OBOWIĄZEk, DŁUG. albo co nam zostanie oddane, w sensie pozytywnym
 
K – Coś w relacji, połączonego, coś połączonego z nami, związanego z nami, dług
R – robić, narzędzie, coś do zrobienia, wykonania, w materii
M – mić mać mieć – mieć coś do odrobienia
 
I TAKI NIUANS..
BO TE TERMINY SA BARDZO PODOBNE PRAWDA?
 
D ARMA
K ARMA
 
A środkuje i wiąże z niebem i ziemią
 
czym się różnią
 
D
K
D – ochrona, granica, bycie chronionym
K relacja, przywiązanie, bycie w relacji, bycie zależnym
D — mamy większy wpływ na to
K – jest do NAS PRZYPISANE. MAMY MNIEJSZY WPŁYW NA TO.
Obie są przeplecione. Spełniając Dharmę, Odrabiamy Karmę. Nie spełniając Dharmy (idąc drogą nie tą co trzeba) tworzymy Karmę.
I tak w koło Macieju 🙂 ( Macieju bo – Mieć Ciąć Mieć Ciąć… czyli Dharma I Karma 😉
 
D — jest naszą drogą ubitą po której idziemy. Ta droga to jednoczesnie ochrona dla naszych stóp. Myśmy sobie tę drogę sami ubijali przed życiem, ustawialiśmy tam drogowskazy, żeby potem się nie pogubić jak zejdziemy w gestą materię. Obok tych drogowskazów poumawialiśmy sobie dusze karmiczne, duchowe istoty pomocne, jak najważniejsze wskazówki, pomocników.
D – w fonologii oznacza Ochronę, Granicę DOm .. dotąd mam dojść, to mam zrobić, to moje ograniczenie, ale to I moja pomoc, ochrona. TO MÓJ DOM DUCHOWY, DROGA MOJEJ DUSZY.
DRM
a DRG
Darma od Drogi różni się G
Darma — jest jakby mapą w naszej ręce. Nieruchomą. M
Droga to wtedy jak już schodzimy w życie I zaczynamy iść powoli posługując się ta mapą. Wtedy ta droga się przed naszymi oczami powoli rozwija. Od drogowskazu do drogowskazu. I mapę też możemy mieć lepszą lub gorszą zaleznie od tego na ile jesteśmy swiadomi, wtajemniczeni I znamy starożytną wiedzę.
G — to spirala, rozwój, postęp.. Ale też zwijanie się. Im dłużej idziemy tym droga jednoczesnie przed nami się rozwija a za nami zwija…
 
 
======================================

DHARMA – KARMA
WHAT IS THIS????????????????????

I use these terms a lot, and I realize from time to time that they can be unclear after all.

Dharma
karma

DHARMA Sanskrit
the law, the fixed, the justice

dharma
m. (rarely n. gaRa ardharcā-;the older form of the is dh/arman- q.v) that which is established or firm, steadfast decree, statute, ordinance, law
dharma
m. usage, practice, customary observance or prescribed conduct, duty
dharma
m. right, justice (often as a synonym of punishment)
dharma
m. virtue, morality, religion, religious merit, good works ( dharmeṇa dh/armeṇa- ind.or dharmāt māt- ind.according to right or rule, rightly, justly, according to the nature of anything; see below; dharmesthita mesthita- mfn.holding to the law, doing one’s duty) etc.

DHARMA = DARMA = DR M
Dić Give – D protection, barrier, something fixed, something predetermined, unchanging, beaten
R – R tool, action, relationship with matter, masculine energy, life, introduction, action
M – to have – to have

Dharma — something that has been established in advance, something that you have established before life as a calling, a Way in life, tasks to be fulfilled for the soul, that is, something to be done, something that is being done and done at the same time.
Because Dharma is obviously like everything Jing Jang system. The energy of the cosmos and other people independent of you, and your free Will.
And the result of this will be Dharma. This is all that you can fulfill from the life plan planned before life. What you were supposed to fulfill, but you do NOT have to fulfill. BUT YOU HAVE 🙂 THIS ARE A TASK.
===================================
KARMA – sanskrit

karman
n. (ā- m. ), (kṛ- ), act, action, performance, business etc.
 
karman
n. office, special duty, occupation, obligation (frequently in fine compositi or ‚at the end of a compound’,the first member of the compound being either the person who performs the action[ exempli gratia, ‚for example’ vaṇik-k-]or the person or thing for or towards whom the action is performed[ exempli gratia, ‚for example’ rāja-k-, paśu-k-]or a specification of the action[ exempli gratia, ‚for example’ śaurya-k-, prīti-k-]) etc.
 
 
karman
n. any religious act or rite (as sacrifice, oblation etc., especially as originating in the hope of future recompense and as opposed to speculative religion or knowledge of spirit)

KARMA SO WHAT WE HAVE TO DO, DUTY, DEBT.

K – Something related, connected, connected with us, connected with us, debt
R – to do, tool, something to be done, in matter
M – to have – to have something to do

AND SUCH NIUANS ..
BECAUSE THESE TERMS ARE VERY SIMILAR TRUTH?

D ARMA
KARMA

And it centers and binds with heaven and earth

how they differ

D
K.
D – protection, border, being protected
K relationship, attachment, being in a relationship, being dependent
D — we have more influence on it
K – is ASSIGNED to US. WE HAVE LESS EFFECT ON IT.
Both are intertwined. By fulfilling the Dharma, we are doing our Karma. By not fulfilling the Dharma (going the wrong path) we create Karma.
And so near Maciej 🙂 (Maciej, because – To Cut To Cut … that is Dharma and Karma;)

D — is our beaten path along which we are walking. This path is also a protection for our feet. We made this road ourselves before life, we put up signposts there so that we would not get lost later when we go down to the matter. In addition to these signposts, we talked about karmic souls, helpful spiritual beings, the most important tips, helpers.
D – in phonology it means Protection, Boundary of DOm .. THIS IS MY SPIRITUAL HOME, THE WAY OF MY SOUL.
DRM
and DRG
The Dharma from the Way differs from G.
Dharma — is like a map in our hand. Stationary. M.
The road is when we come down to life and we start walking slowly using this map. Then this path slowly unfolds before our eyes. From signpost to signpost. And we can also have a better or worse map, depending on how aware we are, initiated and know ancient knowledge.
G — it’s a spiral, development, progress .. But also a collapse. The longer we go, the road is simultaneously developing in front of us and curling behind us …