ŻYCIE DZIEJE SIĘ W CYKLACH

– english below 

10cio letnich
lub 9 letnich
na moim przykładzie
* 1974 – 1984 10 lat bycie w kreacji duchowosci religii na zasadzie pustelnika w lesie, co czasem miał jakąś interakcję z ludźmi ale mocno ograniczoną i nieświadomą. nacisk na zrozumienie relacji z ludźmi, karmy swojej i rodziny
*1984-1994 10 lat ciąg dalszy powyższego. rodzi sie pragnienie bycia widzianą i docenioną. w domenie sztuki i nauki. efekt praktycznie zerowy starań. nacisk na zrozumienie relacji z ludźmi, karmy swojej i rodziny
*1994-2004 uciekanie z polski. z ograniczeń. pójście tam gdzie jestem bardziej widziana. doceniana. nadal nacisk na zrozumienie relacji z ludźmi, karmy swojej i rodziny. udaje się jednak zdobyć jakieś zrozumienie o sobie, swojej dharmie związanej ze sztuką i nauką. ciągłe pytanie gdzie przynależę. czy już mogę uciec od polskiej ziemi czy jeszcze nie pozamiatałam.. nie.. wtedy jeszcze nie pozamiatałam. za siebie i za tych których wzięłam sobie na barki.
*2001/4 – 2007 zagranica. Zwiazki. Szukanie zrozumiemia. Szukanie docenienia. Szukanie dharmy. Nacisk na zwiazki karmę swoją w wlasnej rodzinie.
2007-2011- 2021 znów tylko polska. nacisk głęboki na rozwiązanie problemów związanych z karmą swoją rodziny i związków.
praca pracoholiczna. uparte poszukiwanie rozpoznania, zrozumienia, docenienia. wypływ ze mnie na 200 procent, wpływ na jakieś 20procent albo czesto zero.
harówka. walka z wiatrakami. ni to nie tu nie tak nie tędy
depresja. myśli samobójcze.
rozwiązanie problemów z karmą swoją rodziny i związków
*2021 dziesięć mieczy. podobno…mam nadzieję.. koniec tego okresu.
bo on nie do końca był przeznaczony na rozpoznanie, docenienie. nie na tym focus był. on był na rozwiązanie problemów z karmą, i tylko zrozumienie powołania. że szukam nie tam gdzie trzeba
2021 jest świeży powiew.. i taka obietnica. jak jeszcze trochę bez widzenia żadnych efektów popracujesz konkretnie w dobrym kierunku i nad dobrym projektem to powoli wszystkie blokady zaczną się otwierać, ludzie – rozumieć, ci co trzeba, nigdy wszyscy, wizerunek – tworzyć. tylko taki jak trzeba. nie taki jak myślałaś że masz mieć.
nikomu nie ufać tylko sobie
z nikim nie współpracować tylko z sobą
słuchać wybranych. robić wedle siebie
mierzyć zawsze wyżej niż wydaje mi się … że mam prawo
TAK TO WYGLADA.
NIE TYLKO U MNIE. U WIELU LUDZI w dzisiejszych czasach
======================================================================

10 years old
or 9 years old
on my example
* 1974 – 1984 10 years of being in the creation of the spirituality of religion as a hermit in the forest, which sometimes had some interaction with people but very limited and unconscious. emphasis on understanding relationships with people, own and family karma
* 1984-1994 10 years of the above-mentioned continuation. a desire to be seen and appreciated is born. in the domain of art and science. practically no effort. emphasis on understanding relationships with people, own and family karma
* 1994-2004 fleeing from Poland. with limitations. going where I am more seen. appreciated. still emphasis on understanding relationships with people, own and family karma. However, one manages to gain some understanding about himself, his dharma related to art and science. the constant question of where I belong. Can I get away from the Polish soil or I haven’t swept it yet .. no .. then I haven’t swept it yet. for myself and for those whom I shouldered on my shoulders.
* 2001/4 – 2007 abroad. Relationships. Seeking understanding. Seeking appreciation. Searching for dharma. Emphasis on relationships is your karma in your own family.
2007-2011-2021 only Poland again. a deep emphasis on resolving the karma problems of your family and relationships.
workaholic work. stubborn search for recognition, understanding and appreciation. I outflow by 200 percent, impact by about 20 percent, or often zero.
grind. tilting at windmills. no it’s not here not this way
depression. thoughts of suicide.
solving your family and relationship problems with karma
* 2021 ten of swords. apparently … I hope … the end of this period.
because it was not entirely dedicated to recognition and appreciation. this was not the focus. he was on solving karma problems, and only understanding the calling. that I am not looking where I have to
2021 is a breath of fresh air .. and such a promise. if you work in the right direction for a little while without seeing any effects and on a good project, slowly all the blocks will start to open, people – understand what you need, never everyone, image – create. only as it should be. not like you thought you were supposed to have.
trust no one but yourself
do not work with anyone but with yourself
listen to the chosen ones. do according to yourself
always aim higher than I think … I have a right
THIS IS.
NOT ONLY WITH ME. WITH MANY PEOPLE today