Zyg zyg marchewka – tsk tsk carrot – magic gesture

pic from Daily Apple  blog

pic from the net

 

Patricia Robin Woodroof :

I was reminded today of a gesture that was done to quietly indicate to a child they just did something wrong. Sometimes the gesture was accompanied by the words “Shame, shame” Or “Shame on you.” The thought crossed my mind that *perhaps* it was a magical gesture. There seems to be nothing definitive on the origin, but the warning that you would have your finger cut off seems the most likely to me. Have any of our folks from Slavic countries seen this??

https://dailyapple.blogspot.com/2014/01/apple-657-shame-on-you-gesture.html?m=1&fbclid=IwAR25mnPvFXeub6HIaYKvOz5um7E7qleBYvSM5UcXgIzoC3rAsN5vEmpBxNo

Przypomniał mi się dzisiaj gest, który wykonanujemy, aby  wskazać dziecku, że właśnie zrobiło coś złego. Czasami gestowi towarzyszyły słowa „Wstyd, wstyd” lub „Wstydź się”. Przyszła mi do głowy myśl, że * być może * to był magiczny gest. Wydaje się, że nie ma nic ostatecznego na temat pochodzenia, ale ostrzeżenie, że zostaniesz odcięty palec, wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Czy któryś z naszych rodaków z krajów słowiańskich to widział?

JOANNA CHOŁUJ :

https://dobryslownik.pl/slowo/zyg/79687/?fbclid=IwAR25mnPvFXeub6HIaYKvOz5um7E7qleBYvSM5UcXgIzoC3rAsN5vEmpBxNo

„wykrzykujemy zyg-zyg marchewka i zwykle robimy przy tym ruch palcami przypominający skrobanie marchwi, gdy drażnimy się z kimś lub chcemy pokazać, że nie miał racji; wyrażenie częstsze w języku dzieci”

„we shout a zig-zag carrot and usually make a carrot-like scratching motion with our fingers when we tease someone or want to show that they were wrong; the expression more often in children’s language”

Polish is zyg zyg.carrot! When u want to show sb he was not right.. U peel it off… U scrap it.. U show it s useless or stupid.. Trash… U take off that bad energy and throw away when some kid calls u names or says he s better then u… Kids do it.. But it s common phrase in polish literature and memoirs.. That s what it is.. Magical taking bad energy off myself when the other thinks badly about me.. Its protection too.. Sometimes kids say zyg zyg nic mi nie zrobisz u do nth to me – talking to parents and running away. It s preserving own freedom and being untouched energetically … If u have english TSK T sound is protection barrier.. But in polish it s strong.. Zzzzz meaning of phonem is when u use some sharp object like teeth to protect onself.. But actively. Sword is male energy. Or knife.. It s like in tarot.. Ancient stuff.. Sword sharp object is mind air.. It s cut off and protect. U mentally and energetically cut of from bad energy
Plus! Crossing. Crossing fingers is for protection.. U cross for good luck and cross for protection. It s all ancient sience. Cross is in archetypal symbols of the space. I remember Steward Swerdlow talking about it in his book on protective symbols..
And thanks. Good new topic for my shorts playlist – polish sayings and gestures. I did talk about the meaning of the sound yesterday. I cant talk about all phonems in vids about polish grammar. I ve got it in the book of grammar. But i guess i can make shorts about phonems and letters. People seem to be interested. To me it s internal knowledge. People tend not to know it

Polszczyzna to zyg zyg. Marchewka! Kiedy chcesz komuś pokazać, że nie miał racji .. Obierasz to … Ucinasz to .. Pokazujesz, że jest bezużyteczne lub głupie .. Śmieci … Zdejmujesz tę złą energię i wyrzucasz, gdy woła jakiś dzieciak na ciebie nieładnie, lub mówi, że jest lepszy niż ty … Dzieci to robią … Ale to powszechne sformułowanie w polskiej literaturze i pamiętnikach … Tak właśnie jest …

Magiczne usuwanie złej energii, gdy ktoś źle o mnie myśli. To też ochrona … Czasami dzieci mówią zyg zyg nic mi nie zrobisz YOU do nth do mnie – rozmawiają z rodzicami i uciekają. To zachowanie własnej wolności i bycie nietkniętym energetycznie … Jeśli masz angielski dźwięk w słowie TSK — T fonem jest barierą ochronną .. Ale po polsku jest mocniej .. Zzzzz znaczenie fonemu polega na używaniu ostrego przedmiotu, takiego jak zęby, aby się chronić. Ale aktywnie. Miecz to męska energia. Albo nóż .. To jest jak w tarocie .. Starożytna wiedza .. Ostry przedmiot, miecz, jest żywiołem powietrza, czyli umysł .. Jest odcinający i chroniący. Uciekasz mentalnie i energetycznie od złej energii
Plus! Krzyż. Skrzyżowanie palców jest dla ochrony. Krzyżowanie palców  na szczęście i krzyż za ochronę i barierę. To wszystko jest starożytne. Krzyż znajduje się w archetypowych symbolach przestrzeni. Pamiętam, jak Steward Swerdlow mówił o tym w swojej książce o symbolach ochronnych.
I dzięki Patricia. Dobry nowy temat na moją playlistę SHORTS – nowa seria będzie –  polskie wypowiedzi i gesty. Wczoraj mówiłam o znaczeniu dźwięku w filmie. Nie mogę mówić o wszystkich fonemach w filmach o polskiej gramatyce. Mam to w gramatyce w formie książkowej. Ale myślę, że potrafię zrobić krótkie opisy fonemów i liter w serii filmów SHORTS. Wydaje się, że ludzie są zainteresowani. Dla mnie to wiedza wewnętrzna. Ludzie zwykle o tym nie wiedzą