Z dyskusji na Roots of Slavic Magic Group – Korzenie wiedzy słowiańskiej .

Rozmawianie z roślinami  Talking to plants

KAREN WALASEK :

Zastanawiam się nad kwestią słowiańskich tradycji bezpośredniego rozmawiania z roślinami i drzewami oraz innymi stworzeniami. W innych rdzennych tradycjach widzimy rozmowę i wzajemność obdarowywania się. Wiem, że synkretyzm zastąpił wiele tego typu rzeczy męskim jednym bogiem, a nie poszczególnymi gatunkami lub bóstwami, więc zastanawiam się nad przykładami przypadków, w których mógł on przetrwać w rytuałach i praktykach.
W innym poście ktoś wspomniał o wężu gospodyni w ogrodzie i karmieniu go. Wiem, że istnieją rytuały, jeśli chodzi o ogólne zbiory, ale co z relacjami z konkretnymi zaangażowanymi osobami? Przykłady, takie jak podziękowanie za pszenicę lub rozmowa z rośliną i prośba o pozwolenie na zbiory i bezpośrednie poinformowanie jej, dlaczego chcesz zbierać. Czy to się dzieje?

I am wondering about the question of Slavic traditions of talking to plants and trees and others creatures directly. In other indigenous traditions we see a conversation, and a gifting reciprocity. I know the syncretism replaced a lot of this sort of thing with the male one god, rather than the individual species or deities so I wonder about examples of cases where it might have survived in rituals and practices.
In another post someone mentioned the housekeeper snake in the garden and feeding it. I know there are rituals in terms of overall harvest, but what about the relationship to the specific individuals involved? Examples such as thanking the wheat or talking with the plant and asking permission to harvest and telling it directly why you want to harvest. Does this happen?

jOANNA CHOŁUJ

it s not really animism. It s pure old ancient be it slavic or vedic or old chinese belief that all universe has spirit , soul..cause there is no pure matter. Spirit and matter are mingled and all is connected. Jing jang. Be it one and separate at the same time. And yes. Respect to all creation

Everybody did it and do it. Not snobish intellectuals but simple people. Of course u talk to ur home animals.. Of course ! 🙂 come here Mućka is to the cow… Wio koniku or prr is to the horse.. Kici kici to the cat.. When u go searching mushroom u ask which one is good. Same for plants.. Older times people used to say I m sorry i have to take ur life ..do u allow me to take just that not too much.. To animals.. In hunting , at farms.. To trees being cut
.etc.. Wiedzma like attitude was everywhere.. And still is.. My grandma would say – grow grow my cake.. And i do the same. yOU would turn water or soup in the proper direction and u would not throw bread. And kiss it. And when it drops also pick up and kiss it..and bless any food.. Farmer would kiss the earth.. And trees..and their animals and hug.. Normal thing in all Nature ancient old philosophy slavic countries. Now if are real intuitive wiedzma or wiedzmin creatures talk back. Telepathy

to nie jest naprawdę animizm. Jest to czysta stara starożytna, słowiańska, wedyjska lub stara chińska wiara, że ​​cały wszechświat ma ducha, duszę… ponieważ nie ma czystej materii. Duch i materia są zmieszane i wszystko jest połączone. Jing jang. Bądź jednym i oddzielnym w tym samym czasie. I tak. Szacunek dla całego stworzenia

Wszyscy to robili i robią. Nie snobistyczni intelektualiści, ale prości ludzie. Oczywiście, że rozmawiasz ze swoimi zwierzętami domowymi. Oczywiście! 🙂 chodź Mućka jest dla krowy… Wio koniku lub prr jest dla konia… Kici kici dla kota… Kiedy idziesz szukać grzyba, pytasz, który jest dobry. To samo dotyczy roślin. W dawnych czasach ludzie mówili, że przepraszam, że muszę odebrać ci życie.. Pozwól mi zabrać tylko to, nie za dużo .. Do zwierząt .. Na polowaniu, na farmach .. Do wycinania drzew
.etc .. Wiedzmy —  taka postawa była wszędzie .. I nadal jest .. Moja babcia mówiła do ciasta  – Rośnij rośnij moje ciasto ..

I ja robię to samo
Mieszasz wodę lub zupę we właściwym kierunku i nie rzucasz chleba. I całujesz go. A kiedy spadnie, podnieś go i pocałuj… i błogosław wszelkie jedzenie… Rolnik całował ziemię… I drzewa… i ich zwierzęta i przytulał… Normalna rzecz we wszystkich krajach słowiańskich starożytnej filozofii przyrody. Teraz, jeśli jest się naprawdę intuicyjną osobą, wiedzmą lub wiedzminem, stworzenia rozmawiają z tobą. Telepatia