Sanskryt vs języki słowiańskie. Sanskrit vs slavic languages

POLISH BELOW

====================================================================

ENGLISH

Let’s be clear – I do not claim that Polish is the oldest language, nor claim that it is any other Slavic language, nor do I consider it to be Sanskrit.

The oldest is undoubtedly the language of the ancient Arya, a people that began to separate some 8,000 years BC and some of this people went to Asia and some remained or migrated to the north of Europe.

All Slavic and Sanskrit languages ​​are derived from the original Arya and Aryan languages, and secondarily from a mixture of Slavic with other northern and southern languages ​​- Western European languages.

The PIE language is actually some primitive form of the Slavic-Sanskrit language, or the Aryan language.

Slavic languages, although very open to foreign cultures and open to the presence of foreigners as it results from the philosophy of nature consistent with the Vedic (lack of canon and exclusion) – are also very conservative. Which may seem contradictory. In fact, it is simply the concept of endlessly integrating everything into the fullness of language and culture, while maintaining a very strong and consistent essence. Slavic languages ​​and Sanskrit are built on the original concept of the philosophy of nature, the only sensible philosophy of the universe – where there is both fullness and division. Where is jing jang. And the language matrix, matrix and grammar are the same. The rules of philosophy are reflected in the rules of creating a language.

And it is so in all Slavic languages ​​and in Sanskrit.

Now – Sanskrit and its grammar – is overly elaborate, overworked. Many have tried to detail it, while at this point they have deviated from simplicity and logic. But not quite. It’s still a very beautiful complete grammar. Consistent with the original one.

Slavic languages ​​due to their traumatic history – the heart of the world was to be destroyed, and elements of the faith of nature were to be preserved on the outskirts, like India, China .. Western Europe ..

So any possibly existing language records had to be hidden or destroyed.

In the era of Kali Yuga, no one in Central Europe had any intention of recreating grammar. I think that there was such a prohibition among the initiated. I do not see any other explanation for the fact that Kochanowski did not write Polish grammar, but allowed foreigners to invent miracles that cannot be seen about the Polish language. In other countries it was similar.

However, at the moment I can tell with my eye that in all Slavic languages ​​there are elements of ancient grammar, and the original words and expressions of the Aryan language preserved in the language, words, expressions.

That is why Sanskrit, the ritual and unspoken language of Sanskrit, is so close to the Slavic languages.

Besides, this primal spirit that exists in the language and flows from the primal matrix cannot be completely killed and changed. It is also impossible to completely change the Slavic languages.

They have not undergone such a transformation as French in the era of the French Academy, they have not undergone such a transformation as English, that the medieval and even Shakespearean language is incomprehensible to the present English speaker.

In the Slavic countries there is a great conservatism in the use of grammar formulas and words .. There are really not many real archaisms. The families of words are so vast that if you think carefully, you will understand archaism on the basis of existing words with similar origins.

And the grammar was written in spoken and written language. Slavic languages ​​have a great reluctance to throw out phrases even less used, such as the double number. That is why it exists in Polish and Slovenian. We still speak Polish „with our hands” and we all know what it is about, even though THIS IS NOT LEARNED IN THE GRAMMAR SCHOOL /.

Just. The point is, words exist, all words that existed. Large literature has preserved even less used forms. And she wrote down the forms of grammar permanently. EVEN IF LATIN, GERMAN, FRENCH grammarians „reformers” of the Polish language tried to simplify the grammar … just to understand it.

Poles changed – the alphabet, grammar .. to a la Latin. Bulgarians have a kind of Cyrillic, Russians have Cyrillic. Other Slavic countries – Latin alphabet. However, grammar in the notation – each Slavic language has a slightly different one, each Slavic language has written a slightly different, differently truncated set of the original Aryan grammar.

I am Polish and I know Polish best. I did not make comparisons with Slovenian, Lithuanian, Macedonian or Russian. Although such films comparing these languages ​​with Sanskrit do exist.

WAS THERE NO SUCH DESIRES AMONG POLES? BUT THERE WERE. POLAND WAS THE HEART OF THE SLAVANS. THIS MAY BE REJECTED TODAY AS NATIONALIST AMONG OTHER SLAVIC COUNTRIES BUT IT IS A FACT.

IN POLAND, RESEARCH ON LANGUAGE HAS BEEN ALREADY EXISTENED IN THE OLD POLISH PERIOD AND THEN ALSO IN THE PERIOD OF THE PARTITIONS.

Skorochód Majewski wrote about the connections between Polish and Sanskrit .. over 200 years ago, i.e. BEFORE THE SECOND WORLD WAR

https://drive.google.com/file/d/1zQWOuT7vtf1qI9tRMgYETeW_qe3A4UXy/view

AND AT A SIMILAR TIME WAS RESEARCH ON OLD AND POLISH RELATIONSHIPS.

WHAT DOES THIS SAY TO US? HOW EARLY SUCH RESEARCH WERE DONE BY POLES IN RESPECT TO WHAT HAPPENED IN OTHER SLAVIC COUNTRIES …

In Russia, this discovery appeared in 1960, when a Sanskrit scholar came there and wrote his dissertation comparing Russian and Sanskrit (see below and video).

… But a few years ago, Kamil Dutkowski’s films were released, comparing Sanskrit and Polish, and the Ruciński family who has been studying Sanskrit for years also speaks about it, but they never wanted to comment precisely on the coherence of Polish and Sanskrit. It’s a pity.

So I did what I should = that is, I recreated the ancient Polish grammar, but I think that with good will and a lot of joint work of many people of Slavic origin, it is possible to recreate the grammar of any Slavic language in the same way, because in fact we play GRAMMAR all the time ARIA. THE PEOPLE OF ARYA.

=============================================================

Powiedzmy to jasno – nie twierdzę, że to polski język jest najstarszym językiem, ani nie twierdzę że jest nim jakikolwiek język inny słowiański ani też nie uważam by był to sanskryt.

Najstarszym jest niewątpliwie język dawnych Arya, ludu który jakieś 8 tysięcy lat przed naszą erą zaczął sie rozdzielać i część tego ludu powędrowała do Azji a część zostala czy też wędrowała na północ Europy.

Z pierwotnego języka Arya , Ariów  wywodzą się wszystkie języki słowiańskie i sanskryt a wtórnie z mieszanki słowiańskich z innymi językami północy i południa – języki zachodnioeuropejskie.

Język PIE to w rzeczywistości jakaś pierwotna forma języka słowiańsko-sanskryckiego, czyli język Ariów.

Języki słowiańskie, mimo że bardzo otwarte na obce kultury i otwarte na obecność obcokrajowców jak to wynika z filozofii przyrody spójnej z wedyjską (brak kanonu i wykluczania) — są jednocześnie bardzo konserwatywne. Co może się wydawać sprzeczne. A w rzeczywistości po prostu jest to koncepcja nieskończonego włączania wszystkiego do pełni języka, i kultury, przy jednoczesnym bardzo silnym i konsekwentnym zachowaniu sedna, środka, istoty. Języki słowiańskie i sanskryt zbudowane są na pierwotnej koncepcji filozofii przyrody, jedynej sensownej filozofii uniwersum — gdzie jest i i pełnia i podział. Gdzie jest jing jang. I tak samo wygląda matryca języka, macierz i gramatyka. Reguły filozofii odwzorowane są w zasadach tworzenia języka.

I tak jest we wszystkich językach słowiańskich i w sanskrycie.

Teraz — sanskryt i jego gramatyka — jest nadmiernie rozbudowana, prze-pracowana. Wielu starało się ją uszczegółowić, podczas gdy w tym momencie odeszli oni od prostoty i logiki. Ale nie całkiem. To nadal bardzo piekna pełna gramatyka. Spójna z pierwotną.

Języki słowiańskie mają  swoją historię traumatyczną — serce świata miało zostać zniszczone, a elementy wiary przyrody miały się zachować na obrzeżach jak Indie Chiny, zachód Europy.. — Więc wszelkie ewentualnie istniejące zapisy na temat języka musiały zostać schowane lub zniszczone.

Nikt w dobie kali jugi w Europie srodkowej nie miał już zaś intencji odtwarzania gramatyki. Myślę, że wśród wtajemniczonych taki funkcjonował zakaz. Nie widzę innego wytłumaczenia bowiem dla faktu że Kochanowski gramatyki polskiej nie pisał, tylko pozwolił obcokrajowcom wymyślać cuda nie widy na temat polskiego języka.. W innych krajach było podobnie.

Jednak na tę chwilę mogę powiedzieć swoim okiem, że we wszystkich językach słowiańskich są elementy starożytnej gramatyki, i zachowane w języku, słowach wyrażeniach – pierwotne słowa i wyrażenia języka Ariów.

Dlatego własnie sanskryt język rytualny i „martwy” nie mówiony, jest tak bliski słowiańskim językom.

Zresztą tego pierwotnego ducha który istnieje w języku i wypływa z pierwotnej matrycy nie da się zabić całkowicie i zmienić. Nie da się też języków słowiańskich totalnie zmienić.

Nie przeszły takiej przemiany jak francuski w dobie Akademii Francuskiej, nie przeszły takiej przemiany jak angielski, że średniowieczny a nawet Szekspirowski język jest nie do zrozumienia dla obecnego użytkownika angielskiego.

W krajach słowiańskich istnieje wielki konswerwatyzm w użyciu formuł gramatyki, i słów .. Archaizmów prawdziwych tak naprawdę jest mało. Rodziny słów są tak ogromne, że jeśli pomyślisz dobrze to archaizm zrozumiesz na podstawie istniejących obecnie słów o podobnych źródłosłowie.

Gramatyka zaś została zapisana w mówionym i pisanym języku. Języki słowiańskie mają wielką niechęć do wyrzucania wyrażeń nawet mniej używanych, takich jak liczba podwójna. Dlatego ona istnieje i w polskim, czy w słoweńskim. Nadal po polsku mówimy „rękoma ” i wszyscy wiemy o co chodzi, mimo że TEGO NIE UCZY SIĘ W SZKOLE NA GRAMATYCE/.

Właśnie. Chodzi o to, że słowa istnieją, wszystkie te które istniały. Literatura ogromna przechowała formy nawet mniej używane. I zapisała na stałe formy gramatyki. NAWET JEŚLI ŁACIŃSCY, NIEMIECCY, FRANCUSCY gramatycy „reformatorzy” języka polskiego starali sie nam gramatykę uprościć … po prostu aby ją zrozumieć.

Zmieniono Polakom – alfabet, gramatykę .. na a la łacińską. Bułgarzy mają swój rodzaj cyrylicy, Rosjanie mają cyrylicę. Inne kraje słowiańskie – alfabet łaciński. Gramatykę jednak w zapisie — każdy język słowiański ma trochę inną, każdy jezyk słowiański zapisał sobie w gramatyce trochę inny, inaczej okrojony zestaw pierwotnej gramatyki Ariów.

Ja jestem Polką i najlepiej znam polski. Nie podejmowałam się robić porównań ze słoweńskim, litewskim , macedońskim czy rosyjskim. Choć takie filmy porównujące te języki z sanskrytem istnieją.

CZY NIE BYŁO TAKICH DĄŻEŃ WŚRÓD POLAKÓW? ALEŻ BYŁY. POLSKA BYŁA SERCEM SŁOWIAŃSZCZYZNY. TO MOŻE BYĆ TEZA DZIŚ ODRZUCANA JAKO NACJONALISTYCZNA WŚRÓD INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH ALE TO JEST FAKT.

W POLSCE BADANIA NAD JĘZYKIEM ISTNIAŁY JUŻ W OKRESIE STAROPOLSKIM A POTEM TAKŻE W OKRESIE ZABORÓW..

Skorochód Majewski pisał o powiązaniach polskiego i sanskrytu.. przed ponad 200 laty, (1817r)

https://drive.google.com/file/d/1zQWOuT7vtf1qI9tRMgYETeW_qe3A4UXy/view

I W PODOBNYM CZASIE BYŁY BADANIA NAD POWIĄZANIAMI STAROPERSKIEGO I POLSKIEGO.

CO TO NAM MÓWI? JAK WCZEŚNIE TAKIE BADANIA ROBILI POLACY W STOSUNKU DO TEGO CO ZADZIAŁO SIĘ W INNYCH KRAJACH SŁOWIANSKICH…

W Rosji to odkrycie pojawiło się w 1960 r gdy przyjechał tam badacz sanskrytu i napisał potem swoją rozprawę porównującą rosyjski i sanskryt (opis niżej i film).

Jednak kilka lat temu pojawiły się też filmy Kamila Dutkowskiego , porównujące sanskryt i polski, a mówi o tym też rodzina Rucińskich od lat badająca sanskryt, jednak niewiele chcieli wypowiadać się dokładnie na temat spójności polskiego i sanskrytu. A szkoda. Był jeden wywiad w internecie z państwem Rucińskich, zrobiony przez telewizję NTV ale on zniknął w momencie gdy NTV miał zablokowane konto na yb.

Ten wywiad po prostu przestał istnieć a szkoda (albo ja nie mogę go znaleźć w internecie).  Tam pani Rucińska, tłumaczka sanskrytu mówiła wprost o powiazaniach polskiego, litewskiego i sanskrytu.

Tak wiec ja zrobiłam to co zrobić powinnam = czyli zrobiłam odtworzenie gramatyki polskiej starożytnej, uważam jednak że przy dobrej woli i dużej pracy wspólnej wielu osób pochodzenia slowianskiego, można w ten sam sposób odtworzyć gramatyki każdego języka słowiańskiego, bo w gruncie rzeczy odtwarzamy cały czas GRAMATYKĘ ARIÓW. LUDU ARYA.

macedoński wobec sanskrytu :

https://archive.org/stream/FromSanskritToMacedonskrit/From%20Sanskrit%20to%20Macedonskrit_djvu.txt

rosyjski wobec sanskrytu:

https://bashny.net/t/en/352169

sanskryt serbski

Polish Sanskryt