POLISH BELOW

List of topics for movies on yb describing books from the series K&K Kreatyw i Klarownie

The videos will appear on the JCLady Alternative Education YouTube channel
https://www.youtube.com/joannacholujprof
as I write and publish books.
The films will be 10-15 minutes long.

Polish grammar. Theory. Back to the sources. Tables of verbs part 1
1. My project and other language projects in the Slavic movement. OKAY
2. Grammar is sacred
3. The principle of polarity and cyclicality in language
4. Language manifests the world jestę i am he is je suis
5. Sound matters
6. Signs matter
7. Parts of speech
8. Noun. Cases.
9. Short words
10. Word formation

Polish grammar. Theory. Back to the sources. Verb tables. part 2
1. Table of noun variations – list of endings.
2. Adjective. Types of adjectives
3. Three Types of Verbs
4. Three Times
5. Three Conjugations
6. The Seven Aspects
7. Parts of a sentence
8. Types of sentences
9. Disassembly of a sentence
10. Seven Modes

Comparative grammar. Polish, English, French. Part 1
1. What’s in this book – OK
2. Alphabets. Comparison of languages
3. Types of languages
4. Sounds. Pronunciation. Comparison of languages
5. Word formation – comparison
6. Unchangeable words
7. Thematic compilation of words
8. Gender of the noun
9. Nouns. Variety. Is there a variation in „non-reflective” languages
10. Adjectives. Variety. Is there a variation in „non-reflective” languages

Comparative grammar. Polish, English, French. Part 2
1. Pronouns
2. Conjugations and Aspects.
3. Accomplishment
4. Active – Passive
5. Previous – Contemporary
6. Single – Multiple
7. Returnable – Non-returnable
8. Person – Impersonal
9. Relationships of words
10. Modes

Polish grammar. Exercise.
1. What’s in the book?
2. Polish language course for foreigners. Duration. Description
3. Types of languages
4. Families of languages
5. Alphabet
6. Pronunciation
7. Spelling
8. Historical grammar of the Polish language. Quantity. Influence on spelling.
9. Accent. Quantity. Dialogue
10. Tables of verbs. Conjugation of verbs.

Polish language. Conversions. Shortened Polish / etymological dictionary 1. What does this book contain? Movies. Themes.
2. J.Polski and other Slavic languages
3. Polish / etymological dictionary
4. Speech. Coding – decoding.
5. House. Family. Common language
6. Hospital health. Official language
7. Office. Court. Official language
8. Police. Accident. Official language
9. Culture. Music Theater Cinema. Common language. Cultural language
10. Friends. Romantic relationships. Travels. The language of feelings. How to communicate without language.

=============================================

Spis tematów filmików na yb opisujących ksiażki z serii K&K Kreatywnie i Klarownie

Filmy będą pojawiać się na kanale youtube JCLady Alternative Education
https://www.youtube.com/joannacholujprof
w miarę jak będę pisać i wydawać ksiażki.
Filmy będą 10-15 minutowe.

Gramatyka polska. Teoria. Powrót do źródeł. Tabele czasowników cz1
1. Mój projekt oraz inne projekty językowe w ruchu słowiańskie. OK
2. Gramatyka jest święta
3. Zasada biegunowości oraz cykliczności w języku
4. Język manifestuje świat jestę i am he is je suis
5. Dźwięk ma znaczenie
6. Znaki mają znaczenie
7. Części mowy
8. Rzeczownik. Przypadki.
9. Krótkie słowa
10. Słowotwórstwo

Gramatyka polska. Teoria. Powrót do źródeł. Tabele czasowników. cz 2
1. Tabela odmian rzeczowników – zestawienie końcówek.
2. Przymiotnik. Typy przymiotników
3. Trzy Typy czasowników
4. Trzy Czasy
5. Trzy Koniugacje
6. Siedem Aspektów
7. Części zdania
8. Typy zdań
9. Rozbiór zdania
10. Siedem Trybów

Gramatyka porównawcza. Polski angielski, francuski. Cz 1
1. Co zawiera ta ksiażka – OK
2. Alfabety. Porównanie języków
3. Typy języków
4. Dźwięki. Wymowa. Porównanie języków
5. Słowotwórstwo – porównanie
6. Słowa nieodmienne
7. Tematyczne zestawienie słów
8. Rodzaj rzeczownika
9. Rzeczowniki. Odmiana. Czy istnieje odmiana w językach „niefleksyjnych”
10. Przymiotniki. Odmiana. Czy istnieje odmiana w językach „niefleksyjnych”

Gramatyka porównawcza. Polski, angielski, francuski. Cz 2
1. Zaimki
2. Koniugacje i Aspekty.
3. Dokonaność
4. Czynny – Bierny
5. Uprzedni – Współczesny
6. Jednokrotny – Wielokrotny
7. Zwrotny – Niewrotny
8. Osobowy – Nieosobowy
9. Związki wyrazów
10. Tryby

Gramatyka polska. Ćwiczenia.
1. Co zawiera książka?
2. Kurs języka polskiego dla obcokrajowców. Czas trwania. Opis
3. Typy języków
4. Rodziny języków
5. Alfabet
6. Wymowa
7. Ortografia
8. Gramatyka historyczna j.polskiego. Iloczas. Wpływ na ortografię.
9. Akcent. Iloczas. Gwary
10. Tabele czasowników. Odmiana czasowników.

Język polski. Konwersjacje. Słownik skrócony j.pol/etymologiczny 1. Co zawiera ta książka? Filmy. Tematy.
2. J.Polski a inne języki słowiańskie
3. Słownik j.polskiego/etymologiczny
4. Mowa. Kodowanie – dekodowanie.
5. Dom. Rodzina. Język potoczny
6. Zdrowie Szpital. Język oficjalny
7. Urząd. Sąd. Język oficjalny
8. Policja. Wypadek. Język oficjalny
9. Kultura. Kino Teatr Muzyka. Język potoczny. Język kulturalny
10. Przyjaciele. Związki romantyczne. Podróże. Język uczuć. Jak porozumieć się bez języka.