W versus M, that is about the basic rules of life and speech


Verbs: wić , wijać, wiać, wyć, mó-wić, wie-dzieć, wi-dzieć, wiać, wyć, na-zy-wać, wzywać — weave, blow, howl, speak, know, see, wow, howl, name, call

-> are initially associated with the root W. This is the basic root which, even in its visual form it shows the activities of thumping, interweaving, this is also what we get as an electronic heart rate graph on the screen. It’s a wave. Wave is movement. This is life.  It howls too. Because life implies movement, voice and noise. Therefore, the W is synonymous with speaking. It is also synonymous with naming things. After creating the world – the process of creating things by man continued, because the very nazywanie – calling  things, naming things,  brought them to life, it was a manifestation. And not only man manifests, because manifestation is everywhere in nature. The wind also calls, howls and winds, gives life, carries seeds, causes the elements of nature to merge.

M and W are connected. The M is actually for Matter and the Mother that gives life, but there is mainly the aspect of separation from the mother and giving birth down, to the ground, and also – protection. W is a fully independent life, or the whole life, with its ups and downs. Thus, the most important and primal words are even those – and they are related – to know, to see, and to tell – wiedzieć, widzieć, po-wiedzieć. It all means life. SPEECH is the jing yang aspect, a combination of M and W. One could even say that M will be a female principle, while W which turns more towards heaven, opens to the world, will be a male principle. MoWa speech, like gRaMmar gRaMatyka , is jing yang, connection and wholeness, the basic principle of the existence of the universe.

=============================================================

W versus M, c’est-à-dire sur les règles de base de la vie et de la parole
Les verbes: wić , wijać, wiać, wyć, mó-wić, wie-dzieć, wi-dzieć, wiać, wyć, na-zy-wać, wzywać — wow, frétiller, souffler, hurler, parler, savoir, voir, wow, hurler, nommer, appeler, sont initialement associés à la racine W.

C’est la racine de base qui, même sous sa forme visuelle, montre les activités de battant, entrelacé, c’est aussi ce que nous obtenons sous forme de graphique de fréquence cardiaque électronique à l’écran. C’est une vague. La vague est le mouvement. Cette vie. C’est l’aube. Il hurle aussi. Parce que la vie implique le mouvement, la voix et le bruit. Par conséquent, l’aube est synonyme de parler, de parler, de parler. C’est aussi synonyme de nommer les choses. Après la création du monde – le processus de création des choses par l’homme a continué, parce que la dénomination même des choses les a amenés à la vie, c’était une manifestation. Et non seulement l’homme se manifeste, car la manifestation est partout dans la nature. Le vent aussi appelle, hurle et vents, donne la vie, porte des graines, fait fusionner les éléments de la nature.

M et W sont connectés. M est en fait pour la Matière et la Mère qui donne la vie, mais il y a surtout l’aspect de la séparation d’avec la mère et de l’accouchement, et aussi la protection. W est une vie totalement indépendante, ou toute la vie, avec ses hauts et ses bas. Ainsi, les mots les plus importants et les plus primitifs sont même ceux – et ils sont liés – savoir, voir et convaincre. Tout cela signifie la vie. MO-WA  —- PARLER, PArole, est l’aspect jing yang, une combinaison de M et W. On pourrait même dire que M sera un principe féminin, tandis que W qui se tourne davantage vers le ciel, s’ouvre au monde, sera un principe masculin.

MoWa, comme gRaMmaire GRAMATYKA, est jing yang, connexion et intégrité, le principe de base de l’existence de l’univers.

==================================================================

W versus M czyli o podstawowych regułach życia i mowy

Czasowniki : wić , wijać, wiać, wyć, mó-wić, wie-dzieć, wi-dzieć, wiać, wyć, na-zy-wać, wzywać, są wyjściowo zwiazane z rdzeniem W. To rdzeń podstawowy który nawet w swojej wizualnej formie pokazuje czynności wicia , przeplatania, jest to też to co dostajemy jako wykres elektroniczny pracy serca na ekranie. To fala. Fala to ruch. To życie. To wicie. To wycie też. Bo życie zakłada i ruch i głos, hałas. Dlatego wicie jednoznaczne jest z mó-wieniem, mową, słowamy. Także jednoznaczne jest z nazywaniem rzeczy. Po stworzeniu świata – następował dalej proces stwarzania rzeczy przez człowieka, bo sam NA-zy-wanie rzeczy przywoływało je do życia, to manifestacja. I nie tylko człowiek manifestuje, bo manifestacja jest wszędzie w przyrodzie. Wiatr też wzywa, wyje i wije, daje życie, przenosi nasiona, powoduje łączenie się składników przyrody.
M i W są połączone. M jest własciwie dla Materii i Matki która daje życie, ale jest tam głównie aspekt odzielania od matki i rodzenia do dołu, oraz też ochraniania. W zaś jest w pełni niezależnym życiem, albo całym życiem, z jego wzlotami i upadkami. Tak więc najważniejsze i najpierwotniejsze słowa to właśnie choćby te – i są one powiązane – wiedzieć, widzieć i wić. To wszystko oznacza życie. MOWA zaś jest aspektem jing jang, połączeniem M i W. Można by nawet powiedzieć, że M będzie zasadą żeńską, podczas gdy W które zwraca się bardzie ku niebu, otwiera ku swiatu, będzie zasadą męską. MoWa, tak jak RaMatyka to jing jang, połączenie i pełnia, podstawowa zasada istnienia wszechświata.