LUBIĆ KIBIĆ – LIKE LOVE WAIST — is it all about sex?

The words:

bić, lubić, po-lubiać, „jebić”, jebać

beat, like, like, „fuck”, fuck (obscene),

and the noun „kibić” waist – are related. Let’s start with the basic verb – beat.

The verb BIĆ – Beat and Być – BE are of course related. As I wrote earlier – in the meanings of the stems, or actually consonants , sounds – B means something that arises, it is a bulge, it is something new, it is swollen like an appendage in a plant, or like a belly in a pregnant woman, or like donuts in a bud, it is also a buzzing sound in what spring abounds, the time of new and birth. Beating is associated with Be, because the sexual act itself, perceived in the faith of nature and Slavic philosophy, purely physiologically but also purely spiritually – is an act of joining, hitting, that is joining and hitting, piercing and entering. Hence, we still have the vulgar term – jebać fuck, but  Sanskrit – jebati is not vulgar , which means – hitting that, his, her.

Hence the whole conjugation of ” beat” and „be” is basically the same.

Bić – bije, bijesz, bił..

być – „byje, byjesz” , był..

The words : bić, lubić, po-lubiać, „jebić”, jebać (niecenzuralne) beat, like,  „fuck”, fuck (obscene)

, and the noun „kibić” waist, are related. The basic core is B – to beat. And it corresponds to bulging, splitting, budding, just like the letter looks like. Like LUBIĆ – has an LB core.

L talks about joining, sticking, putting together, pouring.

B talks about moving back and forth while bulging out, splitting juices. So liking (lubić) is directly related primarily to the sexual act and getting into pairs. It is actually the same as the meaning of the word Love KOCHAĆ  which I discussed in another article. In Russian, however, we still have the meaning of „liking” – „люблю” as „loving”.

Kibić – a noun – denoting a woman’s waist also refers to B with its separation and bulge. A female waistline looks like the letter B. You could also say that the letter B corresponds to eight number – 8 , or infinity, or jing yang, or male and female energy. Kibić – is the place where there is the sacral chakra, the chakra of creativity, the creation, and childbirth. This is also suggested by the place where J, that is the male principle – the energy of Junak Young man, will be combined with the female principle represented by the letter K. The letter K also suggests the waist. That’s the letter B – before a woman becomes full and capable of making children. Kibić suggests the same almost as the letter K: KU polish preposition meaning ===> To, in the direction of the place where it happens .. and Beat Bić – that is, the sexual act.

==========================================

Słowa: bić, lubić, po-lubiać, „jebić”, jebać (niecenzuralne), oraz rzeczownik „kibić” są spokrewnione. Wyjdźmy od czasownika podstawowego – bić.

Czasownik BIĆ i BYĆ są oczywiście spokrewnione. Jak pisałam w znaczeniach rdzeni, czyli właściwie spółgłosek – dźwięków – B oznacza coś co powstaje, jest wybrzuszeniem, jest czymś nowym, jest nabrzmieniem jak wypustka w roślinie, albo jak brzuch u ciężarnej, albo jak pączki w pączkowaniu, jest też dźwiękiem bzz brzęczenia w jakie obfituje wiosna czas nowego i narodzin. Bić jest skojarzone w Być, bowiem sam akt seksualny postrzegany w wierze przyrody i słowiańskiej filozofii czysto fizjologicznie ale i czysto duchowo – to akt łączenia, bicia czyli łączenia i uderzania, przekłuwania i wchodzenia. Stąd właśnie mamy nadal wulgarne niby określenie – jebać, jebnąć – czy sanskrycie – jebati, co oznacza – uderzanie tego, jego, jej (je-bić)

Stąd cała odmiana bić i być jest właściwie taka sama.

Bić – bije, bijesz, bił..

być – byje, byjesz , był..

Słowa: bić, lubić, po-lubiać, „jebić”, jebać (niecenzuralne), oraz rzeczownik „kibić” są spokrewnione. Podstawowym rdzeniem jest B – bić. I nawiązuje to do wybrzuszania, dzielenia, pączkowania, dokładnie tak jak wygląda ta litera. Lubić – posiada rdzeń LB. L mówi o łączeniu, przyklejaniu, składaniu w całość, nalewaniu. B mówi o ruchu tam i z powrotem z jednoczesnym wybrzuszaniem dzieleniem wydzielaniem soków. Lubić jest więc bezpośrednio związane pierwotnie z aktem seksualnym i łaczeniem się w pary. Jest własciwie tożsame z sensem słowa Kochać które omawiałam w innym przypisie. Po rosyjsku zaś nadal mamy sens „lubić” – „люблю» jako «kochać».

Kibić — rzeczownik — oznaczający talię kobiecą również nawiązuje do B z jego rozdzieleniem i wybrzuszeniem. Kobieca talia wygląda w gruncie rzeczy jak litera B. Możnaby powiedzieć też że litera B odpowiada w cyfrach ósemce, czyli nieskończoności, czyli jing jang, czyli energii męskiej połączonej z żeńską. Kibić – to miejsce gdzie znajduje się czakra sakralna , czakra kreatywnosci kreacji poczynania, rodzenia dzieci. Sugeruje to też to miejsce gdzie J czyli męska zasada — energia Junak, połączy się z zasadą żeńską , którą reprezentuje litera K. Litera K zresztą też sugeruje talię, kibić. To tak litera B — zanim kobieta stanie się pełna i zdolna do poczynania dzieci. Kibić sugeruje więc to samo niemal co litera K : KU === Do , w kierunku, miejsce gdzie to się dzieje.. oraz Bić – czyli akt seksualny.