KURWA JEGO MAĆ ==>> CO TO ZNACZY ??

WHAT THAT MEANS

Polish/English below

Ponieważ to słowo powtórzyłam dziś kilkadziesiąt razy tocząc boje z moim laptopem i próbując skończyć rozdział o morfologii czyli tworzeniu czasowników, to
zastanowiłam się …
I cóż…
Tytułem wstępu
Ja szanuję wszelkie koncepcje etymologiczne. W pierwocinach istnienia swojego język tworzył różne cuda niewidy. I na pewno można mówić o zamienianiu słów, przestawianiu słów, lustrzanym odbiciu sensów, zwłaszcza gdy te sensy szły za nasze płynne wszak granice. Do Celtów albo do „Germanów” czyli raczej Teutonów.
I szanuję więc kilkanaście koncepcji językowych zapisanych oraz tych głoszonych przez Mickiewicza, a także Bartłomieja PRometej Wyzwolonego z Ruchu Słowiańśkiego .
I Bartek właśnie łączy Kur wa mać z Kur war mać! Jako zakrzyknienie Do rosołu!…I tak dalej
I ok.
A jednak ja jestem tradycyjnym gramatykiem, i uważam, że przede wszystkim język trzyma się na gramatyce a ta trzyma się na sensowności pierwszych rdzeni. A rdzenie to te najnmniejsze części słów. I zasadniczo podstawą są spółgłoski.
Jeśli więc mamy takie dane
K..wa jego mać
to mamy KRW (JEGO MAĆ – CZYLI JEGO MATKA)
To szukamy słów, które oczywiście też mają ten rdzeń bo one nas zaprowadzą na trop.
KRW : Kurwa, Krowa, Krew, KRWisty
Curve Curvus CRV = KRW = krzywy
krowa krew krzywy???
taaa
K – to początek to Kreowanie. To tworzenie. Krew tworzy. Krew daje życie. Kobieta daje życie. Kobieta KRWAWI. Cyklicznie. I każdy cykl TWORZY ŻYCIE.
R – robienie czynność narzędzie, robienie także w sensie męskiej czynności zapładniania, oraz zapładniania ziemi, orania, narzędziami
Rdzeń KR — oznacza kreację, krycie, kary, czary … tworzenie w sensie coś z niczego, czary mary – to umie kobieta i wiedźma
W – wić, wije, wiedzieć, widzieć, wid.. W sugeruje widzenie, wiedzę, wicie , trwanie życia, pobieranie widzy,, W sugeruje nabieranie czegoś w coś
KR + W — to kobieta co tworzy rodzi i krwawi , połączona z wiedzą, czyli wiedźmą
Podejrzewam, że KOBIETA WTEJEMNICZONA, wiedźma, mogłą być nazywana KRWĄ, KURWĄ, albo KROWĄ.
KRW – krowa – KROWA JEST ŚWIĘTA. To boża krówka. To byk. To ziemia. To solidność zasoby i stabilność i stabilizacja. Krowa to dom. To wół. To orka. Itd. itd. .
W mitologii słowiańskiej, co pięknie opisuje Białczyński, istnieje mit o Krowie na którą się poluje, potem ona ucieka jako boża krówka. Potem ona rośnie, zmienia kolory, i znów jest wielką Krową.
Krowa tak samo jak Kobieta to cykliczność. To KOŁO. TO KRZYWA. Która staje się kołem, jak oroborus, wąż który siebie zjada.
To cykl roku.
To właśnie CURVUS – CURVA – KRZYWA. Oczywiście być może w pewnym momencie KURWA KRWA KROWA mogły oznaczać kobietę, która PRACUJE JAKO KAPŁANKA W ŚWIATYNI I TAM UPRAWIA SEKSY… znamy te historie. == vide kapapłanki Łady
Szczegóły nie u mnie tylko tych co dokładniej badają mitologie słowiańskie, rzymskie i greckie, egipskie.
Nie wiemy dokłądnie jednak co owe kapłanki tam robiły. A seks był jest i zawsze BĘDZIE ŚWIĘTY. BO TO PODSTAWOWA ZASADA KOSMOSU. TO KREACJA. TO JING JANG. TO ŁĄCZENIE I DZIELENIE. WTE I WEWTE. PRZEMIANY.
K — oddzielone od RW
to RW – oznaczałoby RWAĆ – rywać, rywal.. RW sugeruje właśnie oddzielenie, zapewne też odpływanie krwi, zapewne też rodzenie, zapewne też odrywanie pępowiny, oddzielanie łożyska, i inne tego typu sprawy. RW sugerowałoby więc odcięcie, umieranie, albo oddzielenie by żyć własnym życiem . DRW – dorwać, drwa, drwal, drwić – sugeruje rwać aby coś z tym jeszcze gorszego zrobić — może po prostu znaczyć KOGOŚ ZABIĆ jeśli RWAĆ znaczy UMIERAĆ
KRW – też w KUROWAĆ czyli zdrowieć = ZDRW Z – D – RW
Czyli Z – DRWowieć — oznacza uciec śmierci, uciec od opcji że ktoś /coś cię zabije
K – RWAĆ === to opcja że KREW cię odradza, bo tak jest. To krew odradza kobietę, to krew daje kobiecie wieczne zdrowie, płodność, i nieustanne odradzanie się. Kobieta ma energię samo-odradzającą się. W sobie. Jak jest mądrą wiedźmą, to jest połączona z ENERGIĄ ZIEMI, a ona pomaga jej się odradzać.
KROWA = KRWA = KREW = KURWA = KOBIETA.
Tak . Tak JEST .
I śmiem twierdzić że Krwa twoja mać nie było żadnym przekleństwem.
Ewentualnie w czasach KATOLICKICH !!!
Dlatego mnie tak Kurwa w ogóle nie razi.
Z Bogiem ludzie.
==========================================================================

Kurwa jego mać

… jego mać – HIS MOTHER)

We are looking for words that also have this root.
KRW: Fuck, Cow, Blood, KRWisty bloody
KRW : Kurwa, Krowa, Krew, KRWisty
Curve Curvus CRV = KRW
K – the beginning, is Creation. It’s creating. Blood creates. Blood gives life. The woman gives life. The woman is BLOOD. Periodically. And each cycle CREATES LIFE.
R – doing an action with a tool, doing also in the sense of the male action of fertilizing,a woman, the earth, plowing with tools
The core of KR – means creation, covering, punishments, spells, creating in the sense of something out of nothing, witchcraft – this is what a woman and a witch can do.. create

======================

W – twist, wind, know, see, …W – wić, wije, wiedzieć, widzieć, wid/no..
W suggests seeing, knowing, blowing, enduring life
W suggests putting something into something else
KR + W – a woman who creates gives birth and bleeds, combined with knowledge,it s a witch
THE SAge knowledgable WOMAN, a witch, could be called BLOOd krew, FUCK (kurwa), or COW krowa
COW IS HOLY. It s taurus. It’s land. It is solid resources and stability and stabilization. The cow is home. It’s an ox.

In Slavic mythology, there is a myth about a cow that is hunted, and then escaped as a lady bug (boża krówka – holy cow). Then she grows, changes colors, and is a great Cow again.
The cow, just like the woman, is cyclical. It’s a WHEEL. IT’S A CURVE. Which becomes a circle, like an oroborus, a snake that eats itself.
It’s the cycle of the year.
This is the CURVUS – CURVA – CURVE.

=============================

Of course, maybe at some point kurwa jego mać could mean a woman who WORKS AS PRIESTESS IN THE TEMPLE AND some SEXES were THERE… we know the stories. == see the priestess of Lada goddess (in the picture)
However, we do not know exactly what those priestesses were doing there. And sex was and always WILL BE SACRED. BECAUSE IT IS A BASIC PRINCIPLE OF SPACE IT IS A CREATION. IT IS JING JANG. IT IS COMBINING AND SHARING. CHANGES.

======================
K – separated from RW
this is RW – it would mean RUN – tear, rival .. RW is suggesting separation, probably also draining of blood, probably also giving birth, probably also tearing the umbilical cord, separating the placenta, and other such matters.
So RW would suggest cutting off, dying, or separating to live your own life. DRW – grab, lumber, lumberjack, mock – suggest grab to do something even worse – it may just mean KILL SOMEONE if TO TAKE means DIE
KRW – also in KUROWAĆ, that is to heal = ZDRW Z – D – RW
So Z – DRWowieć – means to run away from death, get away from the option that someone / something will kill you

==================
K – RWA-wi-ć === is the option where blood heals you, because it is. It is blood that regenerates a woman, it is blood that gives a woman eternal health, fertility, and continual rebirth. A woman has a self-regenerating energy. In itself. As a wise witch, she is connected to the ENERGY OF THE EARTH, and she helps her to be reborn.
Krowa krwa-wić krew kurwa kobieta
COW = BLOOD = = FUCK = FEMALE.
Yes . This is it
And I dare say that KURWA was no curse.
Possibly in Catholic times !!!yes
But it doesnt hurt me when I am saying it. It recreates what was distroyed.. Crates anew.

CHECK THE SHORTS PLAYLISTS — SAME ARTICLE IN FORM OF VIDS