Książka ta przedstawia skrót tez z pełnej „Polskiej gramatyki starożytnej”. Tez jest 25. Są one przedstawiony w sposób spójny i krótki. Tezom towarzyszą ilustracje, modele językowe i rysunki poglądowe, których używałam w trakcie moich wykładów o gramatyce polskiej na kanale youtube https://www.youtube.com/joannacholujprof

Książka ma 109 str.

Spis treści:

O autorce
Skąd ta wiedza
Od dużego do małego. Nauka o języku.
1. Gramatyka jest święta
2. cCykliczność i chronologia
3. Budowa gramatyki
4. Typy języków
5. Kodowanie – dekodowanie. Funkcje wypowiedzi
Od małego do dużego. Fonologia. Ortografia
6. Dźwięk ma znaczenie
7 Znak ma znaczenie
8 Alfabet
Morfologia Słowotwórstwo
9. Rdzenne czasowniki. Etymologia czyli źródło słów
10. Typy czasownika
11. Rodzaj immanentny
12. Rodzaj rzeczownika
13 Rzeczowniki podwójne
14 Przyrostki i przyimki

Morfologia Fleksja
15. Części mowy. Odmiana.
16. Przypadki deklinacyjne
17. Trzy czasy
18 Trzy koniugacje.
19 Dokonaność i krotność
20. Siedem aspektów

Składnia.
21. Siedem trybów
22. Części zdania. Dopełnienie.
23 Zdania proste i spójniki
24. Zdania złożone i zaimki

KUP papierową książkę