Jest to podręcznik z ĆWICZENIAMI polskiej gramatyki zreformowanej dla nauczycieli polskiego w szkołach polskich oraz dla nauczycieli polskiego jako obcego

Książka ma 192 str.

Książka ta opisuje gramatykę polską zreformowaną i jest podręcznikiem praktycznym do nauki
języka polskiego dla obcokrajowców.
Różni się od książki „Polska gramatyka starożytna” tym, że jest konkretnym, logicznym i jasnym
wykładem o gramatyce polskiej.
Jest nową propozycją nauki gramatyki polskiej w sposób uporządkowany i logiczny.
Książka ta jest mniej obszerna niż dwa tomy „Polskiej gramatyki starożytnej”, nie tłumaczy
wszystkiego tak dokładnie w odniesieniu do innych klasycznych gramatyk, języka
starocerkiewnosłowiańskiego, łaciny i sanskrytu, oraz posiada tylko kilka przykładowych tabel
czasowników, oraz wszelką ważną wiedzę podaną w sposób mocno skondensowany.
Wszystkie potrzebne tabele koniugacji polskich znajdą Państwo w dwu tomach „Polskiej gramatyki
starożytnej”

Spis treści
I Od dużego do małego.
WIEDZA O JĘZYKU
1. Co to jest język
2. Co to jest gramatyka
3. Budowa gramatyki
4. Kodowanie – dekodowanie. Funkcje wypowiedzi
II Od małego do dużego.
FONETYKA GŁOSKOWNIA. GRAFIA ZAPIS
5. Głoski – dźwięki
6. Alfabet – znaki
7. Zasady wymowy
8. Zasady zapisu
MORFOLOGIA SŁOWOTWÓRSTWO
9. Etymologia – pochodzenie i znaczenie słów
10. Budowa słów i tworzenie nowych słów
11. Typy czasownika
12. Immanentny, wbudowany rodzaj rzeczownika
13. Liczba rzeczownika i rzeczowniki podwójne
MORFOLOGIA – FLEKSJA ODMIANA
14. Części mowy. Odmienne i nieodmienne
15. Odmiana rzeczownika. Przypadki deklinacji
16. Rzeczowniki podwójne. Deklinacja
17. Przymiotnik – dwa typy. Deklinacja
18. Zaimek
19. Liczebnik
20. Trzy czasy.
21. Przez co odmienia się czasownik
22. Trzy koniugacje a dwa aspekty – Krotność i Dokonaność
23. Aspekty czasownika jednokrotny JK – wielokrotny WK, oraz dokonany DK
24. Aspekt czasownika BN bierny – CN czynny
25. Aspekt czasownika ZW zwrotny – NW niewrotny
26. Aspekt czasownika OB NB
27. Aspekt czasownika WP współczesny – UP uprzedni
28. Aspekt czasownika NO negatywny (przeczący) – PO pozytywny (twierdzący)
SKŁADNIA
29 Siedem trybów czasownika
30 Tryby: Orzekający. Rozkazujący. Pytający
31 Tryby: Warunkowe i Tryb modalny
32 Części mowy vs części zdania. Zdania pojedyncze
33 Zdania złożone współrzędnie
34 Zdania złożone podrzędnie
35 Mowa zależna i niezależna

KUP KSIĄŻKĘ PAPIEROWĄ ZA 60 PLN

KUP KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ ZA 50 PLN


KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD książkę papierową

KUP W SKLEPIE AMERYKAŃSKIM ZA USD KSIĄŻKĘ ELEKTRONICZNĄ